วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างผู้นำทางการศึกษา สังคมแห่งปัญญา พัฒนานวัตกรรมสู่แผ่นดิน