วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วิสัยทัศน์คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ สามารถชี้นำสังคม