หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่ˆ

  • ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์Œ B.Ed (Teaching Mathematics)

  • ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ B.Ed (Teaching Science)

  • ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา B.Ed (Home Economics Education)

  • ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา B.Ed (Business and Computer Education)

  • ศษ.บ. สุขศึกษา B.Ed (Physical Education)

  • ศษ.บ. พลศึกษา B.Ed (Health Education)