เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์


เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
  • การจัดการเรียนรู้เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้นำทางการศึกษา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  • นิสิตมีความสามารถทางวิชาการ ทักษะการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ การศึกษา 4.0
  • ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของสังคม การจัดการเรียนการสอน และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์
  • บุคลากรมีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการทำงาน