เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์


เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

บัณฑิตที่ประกอบด้วยคุณธรรมและเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับมาตรฐานสากล บริการทางวิชาการตอบสนองความต้องการของสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้