ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
2 เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สำหรับนิสิตและบัณฑิตศึกษา
3 ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารย์และบุคลากรและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
4 ขแบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย      
5 แบบเสนอชุดโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย      
6 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์      
7 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา      
8 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย