แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์          แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559 โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆ เพื่อนําพาคณะศึกษาศาสตร์ไปสู่วิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ สามารถชี้นำสังคม”ในการจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คณะศึกษาศาสตร์คำนึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรัชญา ปณิธาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (2556-2565) ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก รวมถึง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
          คณะศึกษาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและกระแสสังคม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ดังนี้

     1. คณะศึกษาศาสตร์ได้ขอความร่วมมือจากภาควิชาในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559
         พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด ระดับภาควิชา

     2. คณะศึกษาศาสตร์ได้ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ในการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง (Strength)
         จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
         ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559

     3. คณะศึกษาศาสตร์ได้จัด “โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน
         พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นและหาข้อสรุปในการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้ในแต่ละยุทธศาสตร์

     4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
         คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ฉบับทบทวน

     5. ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
         คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ฉบับทบทวน

แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559