แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์          แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 4ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2563 โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนางานในด้านต่างๆ เพื่อนําพาคณะศึกษาศาสตร์ไปสู่วิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างผู้นำทางการศึกษา สังคมแห่งปัญญา พัฒนานวัตกรรมสู่แผ่นดิน” ในการจัดทำยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คณะศึกษาศาสตร์คำนึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรัชญา ปณิธาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก รวมถึง กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 4ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563)

          คณะศึกษาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและกระแสสังคม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ดังนี้

1 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัด “โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 4ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4-6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยระดมความคิดเห็นจากคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยการนำข้อมูลในอดีตมาประกอบการวิเคราะห์ และมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 4ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายตัวชี้ของแผนยุทธศาสตร์
2 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัด “โครงการประชุม ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 4ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) ” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เพื่อให้บุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ
3 ประชุมคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 4ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563)
4 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์อีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4ปี (ปีงบประมาณ 2560-2563) มาปรับปรุงใหม่ โดยใช้ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561
แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565)