วัตถุประสงค์ / ยุทธศาสตร์ฯ


วัตถุประสงค์ / ยุทธศาสตร์ฯ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วัตถุประสงค์ / ยุทธศาสตร์ฯ

วัตถุประสงค์ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีสุขภาพดี สามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและชี้นำสังคมได้

ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์
บัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชี พศึกษาศาสตร์ มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร จัดหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู รักษาสุขภาพแบบองค์รวม คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

มาตรการ
1. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคล องค์กร หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาและความต้องการของสังคมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินหลักสูตรตามกำหนดระยะเวลา
3. สนับสนุนให้คณาจารย์จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สอดแทรกคุณธรรม เน้นการปฏิบัติในแหล่งเรียนรู้ชุมชนในสภาพการณ์จริง และใช้กระบวนการวิจัยในการสอน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญ ปรับปรุงระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและเพียงพอ
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู รักษาสุขภาพแบบองค์รวม
7. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนานิสิต
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่เน้นวิชาชีพศึกษาศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของนิสิต

ตัวชี้วัด
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
4. ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนิสิต
6. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
7. ร้อยละของนิสิตหรือศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ
8. จำนวนวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีการศึกษา
9. ร้อยละของจำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ 2
พัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รักการสอนและการวิจัย ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างของครูที่ดี

มาตรการ
1. พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์โดยเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานสอนอย่างมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์โดยจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความรักองค์กร มีความสุขในการทำงาน รู้จักรักษาสุขภาพแบบองค์รวม รู้จักทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. กระตุ้นการเพิ่มคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ และการใช้ภาษาต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ด้านการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน ทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
7. พัฒนาแนวทางส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
2. สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
3. สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
4. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
6. ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

วัตถุประสงค์ 2
ผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำผลไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของสังคม และช่วยชี้นำสังคมตามความเหมาะสม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัย มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ งานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาระบบงานวิจัย โดยกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรเห็นความสำคัญ จัดหาแหล่งทุนและสิ่งอำนวยความสะดวก จัดทำฐานข้อมูล สร้างเครือข่าย จัดตั้งทีมพี่เลี้ยง เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ

มาตรการ
1. กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรเห็นความสำคัญของการทำงานวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำผลไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
2. สร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและนำไปสู่การใช้ประโยชน์
3. จัดหาแหล่งทุนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัย
5. สร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รวมทั้งการใช้ข้อมูลสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยร่วมกัน
6. จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
7. ส่งเสริมให้มีการเขียนโครงการวิจัยและผลิตงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ เพื่อให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานนานาชาติโดยมีแหล่งทุนสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดประชุมวิชาการด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยผ่านสื่อต่างๆ
9. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัย รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและการเป็นแบบอย่างแก่อาจารย์และบุคลากรในการทำงานวิจัย

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ อ้างอิง และ/หรือ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ
2. จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ นำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ 3
บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลาย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่า ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ ผลงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ยุทธศาสตร์ 4
ระดมความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะในการจัดบริการวิชาการเชิงรุกที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาและความต้องการของศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพศึกษาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ซึ่งประสบการณ์ ผลงาน และรายได้จากการให้บริการวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรและกิจการต่างๆ ของคณะ

มาตรการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในการให้บริการวิชาการ โดยการฝึกอบรมอาจารย์และบุลากร
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย
4. ส่งเสริมให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น
5. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่องค์ความรู้และสารสนเทศผ่านสื่อประเภทต่างๆ เน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ปรับปรุงการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริการวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
2. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
3. มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
4. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจำ
5. จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจำให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

วัตถุประสงค์ 4
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นิสิต บุคลากรศิษย์เก่าและชุมชนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ 5
รณรงค์ให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและชุมชนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

มาตรการ
1. สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
2. สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยในรายวิชาและวิถีชีวิต
3. จัดกิจกรรมตามโอกาสและประเพณีวันสำคัญ
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและชื่นชมผู้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
5. สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ

ตัวชี้วัด
1. มีระบบกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนิสิต
3. จำนวนกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ

วัตถุประสงค์ 5
บริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล วางแผนและจัดสรรงบประมาณพร้อมปัจจัยเกื้อหนุนที่คำนึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้างรายได้ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสุด เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อการทำงาน สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรการเรียนรู้ ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ 6 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ ทำงานตามหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก จัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาว แสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือกับองค์กรภายนอก สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร เน้นการสื่อสารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทั่วถึงทุกระดับ

มาตรการ
1. ปรับปรุงกลไกการได้มาซึ่งผู้บริหารทุกระดับที่มีธรรมาภิบาล และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารองค์กรเพื่อเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่
2. แสวงหาแหล่งทุน สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึงและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า
3. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม และจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ รณรงค์การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างขวัญกำลังใจ จัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และกระตุ้นให้บุคลากรนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
5. ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผู้นำ
2. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
3. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ
6. ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ