ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ โครงการเชิดชูเกียรติและสัมมนาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560


กำหนดการ

โครงการเชิดชูเกียรติและสัมมนาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์

 

  9.30 - 10.00 น.                     ลงทะเบียน

10.00 – 10.45 น.                     พิธีเปิดและผู้บริหารพบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

                                             โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

10.45 – 11.30 น.                    พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และ

                                            บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

11.30 – 11.45 น.                   ตัวแทนผู้อาวุโสให้โอวาทและอวยพร

11.45 - 14.00 น.                    รับประทานอาหารกลางวัน (โต๊ะจีน) ณ ห้องโถง อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์


จำนวนการเข้าชม : 116 ครั้ง