ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๔๘


กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๔๘

   วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

ณ ห้องโถง อาคาร ๑ คณะศึกษาศาสตร์

๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.         ลงทะเบียน  ณ บริเวณ ห้องโถงอาคาร ๑ ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ 

                               ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร ๒

                               เชิญผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร ๒

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.         พิธีการทางศาสนา ณ  บริเวณห้องโถง อาคาร ๑

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.         พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป รับบิณฑบาต บริเวณลานจอดรถ  หน้าอาคาร ๑

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.         ลงทะเบียนปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ

                             ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร ๑ ชั้น ๔

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      งานปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ

                             “ธ ทรงเป็นเช่นครูแห่งแผ่นดิน: น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาวิชาชีพครู”

                             โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล                         

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

[ลงทะเบียนร่วมงาน]


จำนวนการเข้าชม : 143 ครั้ง