ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ


กำหนดการปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ

   วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

            เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.         

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร ๑ ชั้น ๔

 

 เวลา   ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.        ลงทะเบียนปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ

       ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.        งานปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ

                                       “ธ ทรงเป็นเช่นครูแห่งแผ่นดิน: น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาวิชาชีพครู”

                                       โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

                                       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

                       

[ลงทะเบียนร่วมงาน]


จำนวนการเข้าชม : 116 ครั้ง