ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการภาคพิเศษ...


การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โครงการภาคพิเศษ

ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2560 –  11 กุมภาพันธ์ 2561

 

โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามความต้องการของสาขาในเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร

 

 

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษ                                       เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร             แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ                                   เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร              แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                              เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร              แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์                              เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร              แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาพลศึกษา                                          เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร               แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว                  เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร              แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร               แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา              เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร               แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา                     เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร               แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา                เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร               แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                            เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร                แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

ระดับปริญญาเอก

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                             เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร          แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร          แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร          แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

 

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 09.00-1500 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)

ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์

 

>>ผลสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก<<

 

         ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปิดทำการ วันที่  9 – 11  ธันวาคม  2560 ,

        วันที่  30 – 31  ธันวาคม  2560 และ วันที่ 1 – 2 มกราคม 2561