ข่าวการศึกษา

การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โครงการภาคพิเศษ...


การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โครงการภาคพิเศษ

ตั้งแต่  26  กันยายน  – 30  ตุลาคม  2560

 

โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามความต้องการของสาขาในเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร

 

 

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา         เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร                                      แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

ระดับปริญญาเอก

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา         เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร                                      แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 09.00-1500 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)

ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์