ข่าวการศึกษา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...


 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน   ของรัฐ นั้น

 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 เอกสารแนบท้ายประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่  ๑๓  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท
)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๗๒๐,๐๐๐.๐๐

๐๙/๒๕๖๐

๒.

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๙๒๔,๐๐๐.๐๐

๐๙/๒๕๖๐