ข่าวการศึกษา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...


ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน   ของรัฐ นั้น

 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่  ๑๔    เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท
)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าบริเวณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๐๙/๒๕๖๐