พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์


พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์

1. พัฒนานิสิตให้มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา โดยเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ ทักษะการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0
2. ยกระดับการวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมและตอบโจทย์ของสังคม และการบริการวิชาการเชิงรุกที่ชี้นำสังคม
3. สร้างระบบวิเทศสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสมรรถนะหลักขององค์กรแนวใหม่
5. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร