พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์


พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์
  • ผลิตบัณฑิตที่รักวิชาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรมนำความรู้ ชี้นำสังคมได้
  • สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
  • บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  • บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก