หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่

 • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)* M.Ed. (Education Administrator)

 • ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)* M.Ed. (Teaching Mathematics)

 • ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) M.A. (Home Economics Education)

 • ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะนแนว)* M.A. (Education Psychology and Guidance)

 • ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)* M.Ed. (Educational Communications and Technology)

 • ศศ.ม. (พลศึกษา)* M.A. (Physical Education)

 • ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)* M.Ed. (Educational Research and Evaluation)

 • ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)* M.Ed. (Science Education)

 • วท.ม. (สุขศึกษา)* M.S. (Health Education)

 • ศษ.ม. (บริหารธุรกิจศึกษา)* M.Ed. (Business Education Administration)

 • วท.ม. (นันทนาการ) M.S. (Recreation)

 • ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)* M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 • ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)* M.Ed. (Early Childhood Education)

 • ศษ.ม. (พัฒนอาชีวศึกษา) M.Ed. (Vocational Development Education)

 • ศศ.ม. (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม) M.A (Non-formal Education for Social Development)

 • ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ) * M.Ed. (Special Education)


 • *  เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ