หัวหน้าภาควิชา


รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D. Culture and Educational Policy Studies, Loyola University of Chicago, United States
อีเมล์ : feduplb@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-579-7114

ผศ. สมบัติ อ่อนศิริ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D. Exercise and Sport Science, Oregon State University, United States of America
อีเมล์ : fedusbo@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2579-7149

ผศ.ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D.(Agricultural Education)
อีเมล์ : fedujrw@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-942-8256

ผศ. ดร.ณัฐพล รำไพ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
อีเมล์ : fedunpra@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8674

ดร.มฤษฏ์ แก้วจินดา
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D. , University of Minnesota, United States of America
อีเมล์ : fedumrk@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8780

ผศ. ดร. ศศิธร จ่างภากร
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา : -
อีเมล์ : fedusstc@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8093

นางจารุวรรณ ภู่ช้าง
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : feducwp@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-942-8200