คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เชิญร่วมเชียร์กีฬาบุคลากร 2016...
 • เชิญร่วมเชียร์กีฬาบุคลากร 2016 ณ สนามอินทรีฯ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Mar/2016    เวลา : 08:37:50     จำนวนการเข้าชม (192ครั้ง)

 • เชิญฟังบรรยายพิเศษ Ed Talks ภาควิชาการศึกษา...
 • เชิญฟังบรรยายพิเศษ Ed Talks ภาควิชาการศึกษา international Perspective in Innovative Education...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Feb/2016    เวลา : 09:58:40     จำนวนการเข้าชม (251ครั้ง)

 • MINI MBA การจัดการธุรกิจฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • MINI MBA การจัดการธุรกิจฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Feb/2016    เวลา : 09:42:06     จำนวนการเข้าชม (22749ครั้ง)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Feb/2016    เวลา : 08:28:54     จำนวนการเข้าชม (147ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Feb/2016    เวลา : 08:10:14     จำนวนการเข้าชม (319ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Feb/2016    เวลา : 08:08:20     จำนวนการเข้าชม (145ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558...
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Feb/2016    เวลา : 10:07:13     จำนวนการเข้าชม (1572ครั้ง)

 • ประกาศ "เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์"...
 • "เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์"...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Jan/2016    เวลา : 14:12:45     จำนวนการเข้าชม (368ครั้ง)

 • โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์...
 • โครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Jan/2016    เวลา : 09:05:17     จำนวนการเข้าชม (250ครั้ง)

 • ประกาศ "เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา"...
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา"...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jan/2016    เวลา : 13:34:08     จำนวนการเข้าชม (240ครั้ง)

 • ขอแสดงความยินดีกับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น...
 • ขอแสดงความยินดีกับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Jan/2016    เวลา : 09:23:09     จำนวนการเข้าชม (592ครั้ง)

 • เชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมบริการตรวจเช็คความดันโลหิต และชีพจร...
 • เชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมบริการตรวจเช็คความดันโลหิต และชีพจร...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Jan/2016    เวลา : 08:35:40     จำนวนการเข้าชม (151ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้...
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2015    เวลา : 07:44:37     จำนวนการเข้าชม (334ครั้ง)

 • สมาคมหคเศษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูประถัมภ์...
 • สมาคมหคเศษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูประถัมภ์ จัดสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Dec/2015    เวลา : 10:16:55     จำนวนการเข้าชม (168ครั้ง)

 • ขั้นตอนการเสนอขอตำแแหน่งทางวิชาการและประเมินการสอน...
 • เอกสารขั้นตอนการเสนอขอตำแแหน่งทางวิชาการและประเมินการสอน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Dec/2015    เวลา : 09:31:57     จำนวนการเข้าชม (1631ครั้ง)


  ทั้งหมด 25 หน้า 367 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 774,219 (View)