คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครบุคคลจ้างเหมา ค่าจ้างเหมารายเดือน 15,000 บาท...
 • รับสมัครบุคคลจ้างเหมา ค่าจ้างเหมารายเดือน 15,000 บาท...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Aug/2016    เวลา : 15:02:41     จำนวนการเข้าชม (301ครั้ง)

 • เปิดรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
 • เปิดรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Aug/2016    เวลา : 13:56:23     จำนวนการเข้าชม (243ครั้ง)

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Aug/2016    เวลา : 11:26:55     จำนวนการเข้าชม (322ครั้ง)

 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Aug/2016    เวลา : 11:24:31     จำนวนการเข้าชม (231ครั้ง)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหา...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Aug/2016    เวลา : 11:19:40     จำนวนการเข้าชม (211ครั้ง)

 • คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...
 • คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Aug/2016    เวลา : 13:49:30     จำนวนการเข้าชม (298ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุน (สควค.)...
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Aug/2016    เวลา : 15:12:47     จำนวนการเข้าชม (234ครั้ง)

 • การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559...
 • การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 เรื่อง การวิจัยนวัฒกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Jul/2016    เวลา : 09:31:39     จำนวนการเข้าชม (235ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่เข้ากิจกรรมรณรงค์โครงการ On Tour For Oryou Fan...
 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่เข้ากิจกรรมรณรงค์โครงการ On Tour For Oryou Fan (อย.แฟนคลับ)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 26/Jul/2016    เวลา : 09:32:38     จำนวนการเข้าชม (144ครั้ง)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jul/2016    เวลา : 09:27:04     จำนวนการเข้าชม (199ครั้ง)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Jul/2016    เวลา : 09:25:14     จำนวนการเข้าชม (187ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jul/2016    เวลา : 14:15:21     จำนวนการเข้าชม (263ครั้ง)

 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Jul/2016    เวลา : 15:26:10     จำนวนการเข้าชม (370ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Jul/2016    เวลา : 08:56:55     จำนวนการเข้าชม (301ครั้ง)

 • แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์...
 • แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Jul/2016    เวลา : 09:27:46     จำนวนการเข้าชม (264ครั้ง)


  ทั้งหมด 27 หน้า 392 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 823,314 (View)