คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวการศึกษา

 • ประกาศปฏิทินการศึกษา และตารางเรียนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2558...
 • ประกาศปฏิทินการศึกษา และตารางเรียนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jun/2015    เวลา : 09:42:18     จำนวนการเข้าชม (978ครั้ง)

 • ประกาศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) ลำดับสำรอง...
 • ประกาศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) ลำดับสำรอง...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/May/2015    เวลา : 15:12:16     จำนวนการเข้าชม (1787ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ให้ได้รับทุน...
 • ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/May/2015    เวลา : 13:32:58     จำนวนการเข้าชม (515ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรฺ์ (สควค.) ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรฺ์ (สควค.) ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/May/2015    เวลา : 13:09:09     จำนวนการเข้าชม (1242ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิต...
 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการร่วมมือและแลกเปลี่ยนนิสิต...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Apr/2015    เวลา : 10:41:57     จำนวนการเข้าชม (358ครั้ง)

 • รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Dux Gregis: international Youth Leader Convergence...
 • รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Dux Gregis: international Youth Leader Convergence...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Apr/2015    เวลา : 14:47:47     จำนวนการเข้าชม (245ครั้ง)

 • การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558...
 • การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Apr/2015    เวลา : 11:17:06     จำนวนการเข้าชม (252ครั้ง)

 • รายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ...
 • รายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Mar/2015    เวลา : 14:30:58     จำนวนการเข้าชม (550ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 25/Mar/2015    เวลา : 12:54:38     จำนวนการเข้าชม (1886ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Mar/2015    เวลา : 12:41:28     จำนวนการเข้าชม (1062ครั้ง)

 • ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ งวดที่ ๒ มาประชุมและมอบทุน ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป...
 • ประกาศจากคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนนสนับสนุนการศึกษา ประเภทเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ งวดที่ ๒ มาประชุมและมอบทุน ในวันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป หากนิสิตไม่สามารถมาร่วมประชุมหรือเข้าร่วมพิธีรับทุนได้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Jan/2015    เวลา : 08:13:36     จำนวนการเข้าชม (370ครั้ง)

 • การลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557...
 • การลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Dec/2014    เวลา : 13:49:03     จำนวนการเข้าชม (2586ครั้ง)

 • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา คณะศึกษาศาสตร์...
 • แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Dec/2014    เวลา : 09:08:10     จำนวนการเข้าชม (467ครั้ง)

 • ประกาศโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)...
 • ประกาศโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Dec/2014    เวลา : 07:51:38     จำนวนการเข้าชม (480ครั้ง)

 • โครงการภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2558...
 • โครงการภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2558...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Nov/2014    เวลา : 13:14:52     จำนวนการเข้าชม (3247ครั้ง)


  ทั้งหมด 10 หน้า 141 ข่าว
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    ทุนการศึกษากองทุนพัฒนานิสิต
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 837,660 (View)