คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • วันปลูกต้นไม้และพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 6 กันยายน 2557...
 • วันปลูกต้นไม้และพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 6 กันยายน 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Sep/2014    เวลา : 09:54:33     จำนวนการเข้าชม (491)

 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557...
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

  ลงประกาศเมื่อ : 15/Aug/2014    เวลา : 08:48:19     จำนวนการเข้าชม (681)

 • ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานทุนพัฒนานิสิต...
 • ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานทุนพัฒนานิสิต

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Aug/2014    เวลา : 20:02:14     จำนวนการเข้าชม (565)

 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557...
 • สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jun/2014    เวลา : 13:08:33     จำนวนการเข้าชม (790)

 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี...
 • โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Jun/2014    เวลา : 09:23:58     จำนวนการเข้าชม (719)

 • Academic Collaboration...
 • Academic Collaboration between Yogyakarta State University and Faculty of Education Kasetsart University 27 May 2014

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jun/2014    เวลา : 13:44:14     จำนวนการเข้าชม (584)

 • ดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา...
 • ดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jun/2014    เวลา : 11:12:21     จำนวนการเข้าชม (531)

 • โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ...
 • โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 23/May/2014    เวลา : 13:07:35     จำนวนการเข้าชม (800)

 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์...
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 16/May/2014    เวลา : 15:55:37     จำนวนการเข้าชม (384)

 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เข้ารับการฝึกอบรม...
 • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เข้าอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 16/May/2014    เวลา : 15:45:18     จำนวนการเข้าชม (557)


  ทั้งหมด 9 หน้า 81 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 727775 (View)