คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • โครงการจำหน่ายอาหารเพื่อการกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น ปี 2559 (ไม่หักค่าใช้จ่าย)...
 • โครงการจำหน่ายอาหารเพื่อการกุศล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น ปี 2559 (ไม่หักค่าใช้จ่าย) วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Apr/2016    เวลา : 14:49:13     จำนวนการเข้าชม (414)

 • พิธีรดน้ำดำหัวบูรพาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙...
 • พิธีรดน้ำดำหัวบูรพาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Apr/2016    เวลา : 09:50:20     จำนวนการเข้าชม (396)

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Apr/2016    เวลา : 11:00:33     จำนวนการเข้าชม (205)

 • อบรมระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและระบบการจัดการความรู้...
 • อบรมระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและระบบการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Apr/2016    เวลา : 10:48:36     จำนวนการเข้าชม (228)

 • การจัดการความรู้ สำนักเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...
 • การจัดการความรู้ สำนักเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Mar/2016    เวลา : 10:39:12     จำนวนการเข้าชม (181)

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้าน "กระบวนการ"...
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้าน "กระบวนการ" ในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร มคอ. 7 วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Mar/2016    เวลา : 14:34:13     จำนวนการเข้าชม (190)

 • สัมมาทิฐิภิรมย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี2558...
 • สัมมาทิฐิภิรมย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี2558

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2015    เวลา : 12:39:25     จำนวนการเข้าชม (516)

 • รูปกิจกรรมพัฒนากายและจิตให้สมดุลด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี...
 • รูปกิจกรรมพัฒนากายและจิตให้สมดุลด้วยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Dec/2015    เวลา : 09:37:30     จำนวนการเข้าชม (343)

 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน...
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50ปี

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Dec/2015    เวลา : 14:45:57     จำนวนการเข้าชม (254)

 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๔๖...
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ ๔๖

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Nov/2015    เวลา : 12:07:20     จำนวนการเข้าชม (280)


  ทั้งหมด 9 หน้า 86 กิจกรรม
  Backward   1 2 3 4 5 6 7 8 9    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 744963 (View)