ข่าวประชาสัมพันธ์

Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree)...


Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree)

          เนื่องด้วยทางรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม (MoEC) ประเทศอินโดนีเซียได้จัดโครงการ Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) สำหรับปี 2018/2019 เพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับนิสิต/นักศึกษาไทยไปเรียนรู้ภาษา Bahasa Indonesia ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย พร้อมกับผู้แทนนิสิตจากประเทศอื่นๆ ในช่วงเดือนกันยายน 2561

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• ต้องเป็นนิสิตที่จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับชั้น ม.ปลาย และเป็นนิสิตที่อยู่ในประเทศไทย

• อายุระหว่าง 17 -35 ปีเท่านั้น และมีสถานภาพโสด

• สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษา Bahasa ได้นิดหน่อย ** กรณีที่มีเอกสาร TOFEL/TOEIC หรือเอกสารที่ยืนยันความสามารถทางภาษาอังกฤษโปรดแสดงประกอบการสมัคร

• มีสุขภาพที่ดี โปรดแสดงเอกสารเกี่ยวข้องกับสุขภาพประกอบการสมัคร

• มีความรู้และเชียวชาญในสาขาจองตนเอง

 

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

• ค่าที่พักและการเดินทางในกรณีที่นิสิตเดินทางไปถึงประเทศอินโดนีเซียก่อนวันปฐมนิเทศ

• ค่าที่พักในประเทศอินโดนีเซีย

หมายเหตุ ทุนการศึกษานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าประกันภัยในการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย

 

ตารางเวลากิจกรรม

• ลงทะเบียน Online 18 ธันวาคม 2560 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

• สัมภาษณ์ผู้สมัครที่สถานฑูตอินโดนีเซีย 19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561

• คัดเลือกผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรก 12 -19 มีนาคม 2561

• คัดเลือกผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบที่สอง 20-24 มีนาคม 2561

• ประกาศผล 16 เมษายน 2561

• ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ยืนยันความประสงค์ที่จะเข้าร่วม 16 เมษายน -16 พฤษภาคม 2561

• ยื่นเอกสารตั่วเครื่องบินเดินทาง 16 เมษายน – 1 สิงหาคม 2561

• เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาอินโดนีเซียที่สถานฑูตอินโดนีเซีย กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

• ปฐมนิเทศ ปลายเดือนสิงหาคม 2561

• เริ่มต้นโครงการฯ (ประเทศอินโดนีเซีย) ต้นเดือนกันยายน 2561


นิสิตที่สนใจ โปรดลงทะเบียนทางออนไลน์ และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ Darmasiswa RI offical website ที่ apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม – 18 กุมภาพันธ์ 2560

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Ms. Supit Thevamit หรือ Mr. Adul Leesen ที่เบอร์โทร 02-252-3135 ต่อ 170