ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...


ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

กำหนดการ

วันที่

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "เหมาจ่าย"

นิสิตปัจจุบันพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร 
(นิสิตจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อน 2 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเว็บออนไลน์ได้)


11 ธ.ค. 2560 - 11 ม.ค. 2561

วันลงทะเบียนเรียน

27 ธ.ค. 2560 - 5 ม.ค. 2561

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายวิชา

6 - 12 ม.ค. 2561

วันเปิดภาคเรียน

6 ม.ค. 2561

วันบันทึกงดเรียนรายวิชา  ไม่บันทึก 'W'

20 ม.ค. - 6 ก.พ. 2561

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "ไม่เหมาจ่าย"

นิสิตพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร 
(ลงทะเบียนเรียนก่อนพิมพ์ KU9 ไปชำระเงิน)

27 ธ.ค. 2560 - 11 ม.ค. 2561

วันลงทะเบียนเรียน

27 ธ.ค. 2560 - 5 ม.ค. 2561

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า

6 - 11 ม.ค. 2561

วันลงทะเบียนเรียนเปลี่ยนแปลงรายวิชา

6 - 12 ม.ค. 2561

วันเปิดภาคเรียน

6 ม.ค. 2561

วันบันทึกงดเรียนรายวิชา  ไม่บันทึก 'W'

20 ม.ค. - 6 ก.พ. 2561

     

Download >> ปฎิทินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ปริญญาโท

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ                                 สาขาวิชาบริหารการศึกษา *แก้ไขล่าสุด 19/12/2017

สาขาวิชาพลศึกษา  *แก้ไขล่าสุด 19/12/2017     สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาa

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                           สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์                           สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว           สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา *แก้ไขล่าสุด 19/12/2017                          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  *แก้ไขล่าสุด 19/12/2017