ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคพิเศษ...


ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคพิเศษ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

ดังนี้  1. นายภาสกร บุตรศรี

       2. นางสาวนารินทร์ กาสา

>>>>>รายละเอียด<<<<<

 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบรหัสนิสิต ของตนเองที่ http://www.edu.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม  2560

 

2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 ที่ http://www.grad.ku.ac.th รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ รหัสประจำตัวนิสิต

 

3.  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด สั่งพิมพ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติด รูปถ่าย (ไม่ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยทุกสถาบัน) ที่มุมบนด้านขวามือ และลงลายมือชื่อนิสิต

 

4.  นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://nontriregis.ku.ac.th/th/

 

5. นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ เว็บลงทะเบียนนิสิตภาคพิเศษ มก. https://sp-regis.ku.ac.th ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ 5.) ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2560

 

6.  ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9)  โดย

 

                   ส่วนที่   1        สำหรับธนาคารที่ทำการติดต่อ

 

                   ส่วนที่   2        สำหรับนิสิต

 

7.  นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ 2 ที่ ON LINE จากธนาคารเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560

 

8รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัยและทำบัตรประจำตัวนิสิต วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เวลา 09.00–12.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8เอกสารหลักฐานที่นิสิตต้องนำมาในวันรายงานตัวและทำบัตรนิสิต

 

   1. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

   2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (นำออกจากซอง)

 

   * ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง, หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง ด้วย

 

การแต่งกายของนิสิต   

 

-  นิสิตชาย  เสื้อสีสุภาพ ต้องผูกเน็คไท หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

 

-  นิสิตหญิง เสื้อสีสุภาพคอปก หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

 

หากไม่มาทำบัตรประจำตัวนิสิตตามกำหนดจะต้องทำภายหลัง ในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 น. เท่านั้น

 

 

 

ระดับปริญญาโท

 

                                                                             สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

 

 

คำแนะนำ           กรอกประวัตินิสิต                         การพิมพ์ประวัตินิสิต

 

                       ขอ Account Nontri                   การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ KU9

>>>>>รายละเอียด<<<<<