ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...


ประกาศคณะศึกษาศาสตร์  เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

             1. นางสาวถวิกา เมฆอัคฆกรณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบ >>>>>รายละเอียด<<<< ดังนี้