ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ...


ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคพิเศษ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

 

                                  1. นายภาสกร บุตรศรี

                                  2. นายกฤษนนท์ วงศ์บุปผา

                                  3. นางสาวนารินทร์ กาสา

สามารถดูกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ต้องนำมา และวันประกาศผลสัมภาษณ์ ดังนี้ >>>>>รายละเอียด<<<<<