ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...


ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง    การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์

………………………..

                 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๔,๒๗๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๗๓๐ บาท

 

.  คุณสมบัติ

          ๑.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘

                   ๑.๒ มีความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

          ๑.๓ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

          ๑.๔ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

          ๑.๕ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

          ๑.๖ เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาให้กับงานราชการ และสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทำการปกติ          

.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            ๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี การเงิน การธนาคาร   หรือ พาณิชยศาสตร์ (การบัญชี) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            ๒.๒ มีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทำรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การจัดทำศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การลงบัญชีประเภทต่าง ๆ

            ๒.๓ มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี

 . วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้อง ๑-๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.0๐ น. ทุกวัน (หยุดพักกลางวัน) เว้นวันหยุดราชการ

หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จาก website ของคณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ku.ac.th   

 .  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

          ๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง

          ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

          ๔.๓ ใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบรับรองปริญญา พร้อมใบรายงานผลคะแนนพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

          ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบทะเบียนสมรสของหญิงที่สมรสแล้ว และ/หรือใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อสกุล)

          ๔.๕ เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการ ตรวจเลือก แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙

            ๔.๖ หนังสือรับรอง จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งไม่ใช่บิดามารดา สามีภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จำนวน ๓ คน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครอย่างดี กรอกคำรับรอง ในแบบฟอร์มเอกสารปิดผนึก ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการประจำ ไม่ต่ำกว่า ระดับ ๔ หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก (นำส่งในวันรายงานตัวเมื่อผ่านการคัดเลือก)

          ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร

          ๔.๘ กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการจะต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัคร และไม่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุน

          ๔.๙ กรณีที่มีประสบการณ์ ให้ยื่นเอกสารใบรับรองการปฏิบัติงาน

 ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร

           ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

 

๖.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

          ๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน)     

                   ๖.๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล (๕๐ คะแนน)

                             ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยการให้สรุปความหรือ ให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือ ให้ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่นซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว

                   ๖.๑.๒ ภาษาไทย   (๕๐ คะแนน)

                             ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

          ๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

                   ๖.๒.๑ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (๑๕๐ คะแนน)

                             -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน การเงิน การบัญชี (๑๐๐ คะแนน)

                             -ความรู้ ความสามารถ ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (๕๐ คะแนน)

                   ๖.๒.๒  ทดสอบภาษาอังกฤษ (๕๐ คะแนน)

 ๗.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์                        

        ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความมีเหตุผล การตัดสินใจ การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

        ทั้งนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไปและ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ

๘.  เกณฑ์การตัดสิน

        ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

 ๙.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

        ๙.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  

        ๙.๒ กำหนดสอบข้อเขียน  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

        ๙.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

        ๙.๔ กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

>>>>>รายละเอียดดังนี้<<<<<