ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560...


การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โครงการภาคพิเศษ

ตั้งแต่  19  สิงหาคม  – 30  ตุลาคม  2560

 

โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามความต้องการของสาขาในเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร

 

 

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา             เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร                                                           แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา        เอกสารประชาสัมพันธ์      ใบสมัคร                                                           แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

 

 

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 09.00-1500 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)

ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์