ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560...


ปฎิทินการเรียนการสอน โครงการภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 >>ดาวน์โหลด<<

กำหนดการ

วันที่

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "เหมาจ่าย"

นิสิตใหม่รหัส 60 ชำระเงินผ่านธนาคาร

1 - 9 ก.ค. 2560

นิสิตปัจจุบันพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร 
(นิสิตจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อน 2 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเว็บออนไลน์ได้)

10 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560

วันลงทะเบียนเรียน

22 - 28 ก.ค. 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายวิชา

29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560

วันเปิดภาคเรียน

29 ก.ค. 2560

วันบันทึกงดเรียนรายวิชา ไม่บันทึก 'W'

12 - 29 ส.ค. 2560

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "ไม่เหมาจ่าย"

นิสิตพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร 
(ลงทะเบียนเรียนก่อนพิมพ์ KU9 ไปชำระเงิน)

22 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560

วันลงทะเบียนเรียน

22 - 28 ก.ค. 2560

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า

29 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560

วันลงทะเบียนเรียนเปลี่ยนแปลงรายวิชา

29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560

วันเปิดภาคเรียน

29 ก.ค. 2560

วันบันทึกงดเรียนรายวิชา ไม่บันทึก 'W'

12 - 29 ส.ค. 2560

ปฎิทินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ปริญญาโท

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ                                สาขาวิชาบริหารการศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา                                        สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                         สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์                          สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว         สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                          สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์