ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบรหัสนิสิต ของตนเองที่ http://www.edu.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่                         27 มิถุนายน 2560

2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่               27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 ที่ http://www.grad.ku.ac.th รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ รหัสประจำตัวนิสิต

3.  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด สั่งพิมพ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติด รูปถ่าย (ไม่ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยทุกสถาบัน) ที่มุมบนด้านขวามือ และลงลายมือชื่อนิสิต

4.  นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://nontriregis.ku.ac.th/th/

5.  นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ https://sp-regis.ku.ac.th ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ 5.) ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2560

6.  ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9) โดย

                   ส่วนที่   1        สำหรับธนาคารที่ทำการติดต่อ

ส่วนที่   2        สำหรับนิสิต

7.  นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ 2 ที่ ON LINE จากธนาคารเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น.)

8รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัยและทำบัตรประจำตัวนิสิต วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00–16.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8

 

   เอกสารหลักฐานที่นิสิตต้องนำมาในวันรายงานตัวและทำบัตรนิสิต

   1. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษา

   2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (นำออกจากซอง)

   * ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง, หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง ด้วย

การแต่งกายของนิสิต   

-  นิสิตชาย  เสื้อสีสุภาพ ต้องผูกเน็คไท หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

-  นิสิตหญิง เสื้อสีสุภาพคอปก หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

หากไม่มาทำบัตรประจำตัวนิสิตตามกำหนดจะต้องทำภายหลัง ในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 น. เท่านั้น

ระดับปริญญาโท

การบริหารการศึกษา                                          ปฐมวัยศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                               ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา                                                     การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

หลักสูตรและการสอน                                         การวิจัยและประเมินทางการศึกษา

 

 

ปริญญาเอก

การบริหารการศึกษา               อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)  

 

คำแนะนำ          

กรอกประวัตินิสิต            

การพิมพ์ประวัตินิสิต

ขอ Account Nontri       

การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ KU9