ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียน โครงการภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 ...


กำหนดการลงทะเบียน  โครงการภาคพิเศษ 

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 

กำหนดการ

วันที่

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "เหมาจ่าย"

นิสิตพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร 
(นิสิตจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารก่อน 2 วันทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเว็บออนไลน์ได้)

22 พ.ค. - 15 มิ.ย.2560

วันลงทะเบียนเรียน

5-9 มิ.ย.2560

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายวิชา

10-16 มิ.ย.2560

วันเปิดภาคเรียน

12 มิ.ย.2560

วันบันทึกงดเรียนรายวิชา ไม่บันทึก 'W'

24-28 มิ.ย.2560

หลักสูตรการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ "ไม่เหมาจ่าย"

นิสิตพิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9) ชำระเงินผ่านธนาคาร 
(ลงทะเบียนเรียนก่อนพิมพ์ KU9 ไปชำระเงิน)

5-16 มิ.ย.2560

วันลงทะเบียนเรียน

5-9 มิ.ย.2560

วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเปลี่ยนแปลงรายวิชา

10-16 มิ.ย.2560

วันเปิดภาคเรียน

12 มิ.ย.2560

วันบันทึกงดเรียนรายวิชา ไม่บันทึก 'W'

24-28 มิ.ย.2560

 

*ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560

* ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560