ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

 

 

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา                                            

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา          

สาขาวิชาพลศึกษา

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา                              

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา                                      

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์