ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โครงการภาคพิเศษ...


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โครงการภาคพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้  – 19 พฤษภาคม 2560

 

โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามความต้องการของสาขาในเอกสารประชาสัมพันธ์รับสมัคร

 

 

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา               เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร  แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา          เอกสารประชาสัมพันธ์         ใบสมัคร  แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เอกสารประชาสัมพันธ์     ใบสมัคร  แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา               เอกสารประชาสัมพันธ์     ใบสมัคร  แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร

 

 

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่แนบหลักฐานครบถ้วนได้ทุกวัน เวลา 09.00-1500 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.)

ยกเว้นวันพุธ-วันพฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์