ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560...


ประกาศรหัสนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

1.  นิสิตสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560 ที่ http://www.grad.ku.ac.th รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ รหัสประจำตัวนิสิต

2.  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด สั่งพิมพ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติด รูปถ่าย (ไม่ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยทุกสถาบัน) ที่มุมบนด้านขวามือ และลงลายมือชื่อนิสิต

3.  นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://accounts.ku.ac.th

4.  นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ https://sp-regis.ku.ac.th ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ 5.) ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2560

5.  ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9) โดย

                     ส่วนที่   1         สำหรับธนาคารที่ทำการติดต่อ

ส่วนที่   2         สำหรับนิสิต

6.  นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ 2 ที่ ON LINE จากธนาคารเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560

7.  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัยและทำบัตรประจำตัวนิสิต วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00–12.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8

 

   เอกสารหลักฐานที่นิสิตต้องนำมาในวันรายงานตัวและทำบัตรนิสิต

   1. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษา

   2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (นำออกจากซอง)

   * นิสิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง, หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง ด้วย

การแต่งกายของนิสิต   

-  นิสิตชาย  เสื้อสีสุภาพ ต้องผูกเน็คไท หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

-  นิสิตหญิง เสื้อสีสุภาพคอปก หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

หากไม่มาทำบัตรประจำตัวนิสิตตามกำหนดจะต้องทำภายหลัง ในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 น. เท่านั้น

ระดับปริญญาโท

การบริหารการศึกษา                                                

ปฐมวัยศึกษา

พลศึกษา

หลักสูตรและการสอน      

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา        

ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา                               

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา

การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา       

 

 

ปริญญาเอก

การบริหารการศึกษา                           

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คำแนะนำนิสิตใหม่        

การกรอกประวัตินิสิต          

การพิมพ์ประวัตินิสิต

ขอ Account Nontri      

การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ KU9