ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559...


รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

ชื่อหน่วยฝึกอบรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

วันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 และ 1 - 5 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2-2010) ชั้น 2 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมารายงานตัว พร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันแรกของการฝึกอบรมกับเจ้าหน้าที่ 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวกนกพร  นนท์ไพรวัลย์

2

นางสาวกมลชนก  กรุดนาค

3

นางสาวกัญญ์กนิษฐ์  ลิขิตอัมพร

4

นางสาวกุสุมา  คงห้าว

5

นายเขมวัฒน์  เอียดขาว

6

นายจีรายุทธ  โอภาศรี

7

นางสาวจิตราภรณ์  ไกรวรรณ์

8

นางสาวชนิตาภา  บัวทอง

9

นางสาวชนิสา  เตียวสกุล

10

นายณัฐชัย  เศียรนอก

11

นางสาวณิฏยาภรณ์  เชื้อคำสิงห์

12

นางสาวธีรธร  สุธีธร

13

นางสาวนวพรรณ  เชื้ออ่ำ

14

นางสาวนุชจรี  สังข์ทอง

15

นายประสิทธิ์  เกตุสายเมือง

16

นางปัทมาวดี  เพ็งเอี่ยม

17

นางสาวพรชนก  ชูศักดิ์

18

นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์

19

นางสาวพัชรินทร์  ชาญณรงค์

20

นางสาวพัชรี  สีสด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

21

นายพิสิษฐ์  เกิดสรรค์

22

นางสาวเพียรอุษา  อร่ามชัย

23

นางสาวภัทรา  ธรรมวิทยา

24

นางสาวมัสนา  กาเร็ง

25

นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง

26

นางวิภา  สาเขตร์

27

นางสาวศศิกาญน์  ปานรินทร์

28

นางสาวศศินันท์  หมีปาน

29

นางสาวศศิธร  คงดี

30

นางสาวศุภลักษณ์  ปิ่นเกตุ

31

นางสาวสมพิศ  บุญเกิด

32

นางสาวสวพร  บุญญผลานันท์

33

นายสันติชัย  เทศวัตร

34

นางสาวสายหยุด  บุญศรี

35

นางสาวสาวิตรี  โค้งสุพรรณ์

36

นายสุริยา  คำโหย

37

นางสาวสุวพร  ชื่นบาน

38

นางสาวเสาวนีย์  ใสสะอาด

39

นางสาวหนึ่งฤทัย  เมฆฉาย

40

นายองอาจ  กลางนุรักษ์

41

นางสาวอพันตรี  เกตุงาม

42

นางสาวอมรรัตน์  เสนสรสังข์

43

นางสาวอารียา  สวัสดิ์วงศ์