ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบรหัสนิสิต ของตนเองที่ http://www.edu.ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25–29 เมษายน 2559 ที่ http://www.grad.ku.ac.th รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ รหัสประจำตัวนิสิต
4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด สั่งพิมพ์ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดรูปถ่าย (ไม่ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยทุกสถาบัน) ที่มุมบนด้านขวามือ และลงลายมือชื่อนิสิต
5. นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://nontriregis.ku.ac.th/th/
6. นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ https://sp-regis.ku.ac.th ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ 5.) ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2559
7. ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9) โดย
ส่วนที่ 1 สำหรับธนาคารที่ทำการติดต่อ
ส่วนที่ 2 สำหรับนิสิต
8. นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ 2 ที่ ON LINE จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2559

คำแนะนำ การกรอกข้อมูลนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559


ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

>>คำแนะนำในการบันทึกข้อมูลระเบียนประวัติสำหรับนิสิตใหม่ คลิก!!<<