ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเสนอขอตำแแหน่งทางวิชาการและประเมินการสอน...


 

No. เอกสาร ดาวน์โหลด
 1  ขั้นตอนการเสนอขอประเมินการสอน  Download
 2  ขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ  Download
3  แบบตรวจสอบรายการ Download
4  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ผศ.) Download
5  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่รองศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 รศ.) Download
6  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (ก.พ.อ. 03 ศ.) Download

 

คำสั่ง/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ ต่างๆ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

 - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556

- หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

- ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. , รศ. , ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550

- การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560