ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

 

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ  (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา  ภาคพิเศษ  (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ  (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ  (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

สาขาวิชาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ  (หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต)