ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ...


การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ
สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ
สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ                เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ เป็น 21-22 มิ.ย. 2557
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 21 – 22 มิ.ย.

ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
สาขาวิชาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ) เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 21 – 22 มิ.ย.