ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์...


ประกาศศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

 

เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 57 และ วันอาทิตย์ที่ 1 มิ.ย. 57เวลา สถานที่และลำดับที่ตามกำหนดการเดิม

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันอาทิตย์ที่ 1 มิ.ย. 57 เวลา สถานที่และลำดับที่ตามกำหนดการเดิม

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันอาทิตย์ที่ 1 มิ.ย. 57 เวลา สถานที่ และลำดับที่ตามกำหนดการเดิม

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 57 เวลา สถานที่ และลำดับที่ตามกำหนดการเดิม

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. 57 เวลา สถานที่ และลำดับที่ตามกำหนดการเดิม

ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาอาชีวศึกษา
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ เป็นวันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 57 เวลา สถานที่ และลำดับที่ตามกำหนดการเดิม

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557