สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา จัดสัมมนาพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 SNU-HU-NTNU-KU joint Symposium for Science Education...

          วันที่ 19 มกราคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา จัดสัมมนาพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้จากนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 SNU-HU-NTNU-KU joint Symposium for Science Education ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ของตัวแทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเล่าถึงประสบการณ์การทำงานวิจัย ณ Shizuoka University กับ รศ.ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา เกิดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับมุมมองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากลายมากยิ่งขึ้น


Total 7 Picture