สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี...

           วันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ.2561 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 –4 จำนวน 74คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 207 คน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 7 คน คณาจารย์ในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์จำนวน 5คน

           วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านการจัดค่ายคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตได้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้นิสิตได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตภายในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์โครงการค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นักเรียนสนุกสนานกับเกมส์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และอยากให้พี่ๆ ได้มาจัดค่ายทุกๆ ปี


Total 7 Picture