“Development and Monitoring of Online OHCC e-Learning Modules”...

           คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นโครงการทดลองผลิตรายวิชาแบบ e-Learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหน่วยงานแกนนำ ยังได้ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาการจัดการและคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาวิชาการ “Designing and Developing e-Learning of One Health Core Competency Course” จากแหล่งทุน One Health Workforce – องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development-USAID) ผ่านทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network-THOHUN) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบและการพัฒนา  One Health Core Competency Activities Based Learning Course เพื่อสู่การเป็น One Health Core Competency e-Learning Course รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน e-Learning ผ่านกรอบแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)  โดยมี ผศ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานหลัก ซึ่งประโยชน์ที่ได้ของโครงการนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวคิดเพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนแแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

            และเมื่อวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการในระยะที่ 2 ภายใต้ชื่อการสัมมนา “Development and Monitoring of Online OHCC e-Learning Modules” ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ โดยได้เชิญ Prof.Dr. Greg Sales จาก University of Minnesota ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิต e-Learning มาให้คำปรึกษาในการจัดทำร่วมกับทีม IT มืออาชีพ รวมทั้ง ได้เชิญคุณนิพนธ์ เสงี่ยมศักดิ์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "นิค ขายหัวเราะ" นักเขียนการ์ตูนไทยชื่อดังในสังกัดสำนักพิมพ์บรรลือสาส์นมาร่วมในการดำเนินการตามโครการครั้งนี้ด้วย


Total 7 Picture