คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา ประจำปี 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา ประจำปี 2560

จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


Total 1 Picture