คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561”...

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้รับทุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

“ข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561”

          ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผลการคัดเลือกมีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนิสิตได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 14คน ดังนี้

ระดับปริญญาโท

ภาควิชาการศึกษา

  1. นางสาวศุทธินี หางแก้ว                

 

ระดับปริญญาเอก

ภาควิชาการศึกษา

  1. นางสมจิตต์ เวียงเพิ่ม                    
  2. นายระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ                  
  3. นางสาวอรพรรณ เลื่อนแป้น       

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

1.     นายชนินทร์  ฐิติเพชรกุล                             

2.    นางสาวปางลีลา บูรพาพิชิตภัย     

3.    นายนิพนธ์  บริเวธานันท์                              

4.    นางสาวสิริกัญญา  มณีนิล             

ภาควิชาพลศึกษา

  1. นางสาวนภสร นิละไพจิตร         
  2. นางสาวนารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์     
  3. นายสุชิน ปานทอง                       
  4. นางสาวอรพิมล กิตติธีรโสภณ    
  5. นายพงศชา บุตรนาค                    

ภาควิชาอาชีวศึกษา

  1. นายณัฐพล แก้วเกิด

 

สามารถดูรายละเอียดประกาศได้ดังนี้  >>> คลิก<<<

 


Total 1 Picture