คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทยในการทดลองผลิตรายวิชาแบบ e-Learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย...

คณะศึกษาศาสตร์ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย

ในการทดลองผลิตรายวิชาแบบ e-Learning เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะหลักของนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย


          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหน่วยงานแกนนำ ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาการจัดการและคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาวิชาการ “Designing and Developing e-Learning of One Health Core Competency Course” จากแหล่งทุน One Health Workforce – องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development-USAID) ผ่านทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network-THOHUN) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบและการพัฒนา One Health Core Competency Activities Based Learning Course เพื่อสู่การเป็น One Health Core Competency e-Learning Course รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน e-Learning ผ่านกรอบแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)ระหว่างคณาจารย์ทั้ง 7 มหาวิทยาลัยอันได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประโยชน์ที่ได้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวคิดเพื่อนำไปออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนแแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานอีกด้วย


ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ ศษ.มก.


Total 9 Picture