ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับ The National Institute of Fitness and Sports (NIFS) in Kanoya, Kagohima ประเทศญี่ปุ่น...

"ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

กับ

The National Institute of Fitness and Sports (NIFS) in Kanoya, Kagohima ประเทศญี่ปุ่น" 


          รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับ The National Institute of Fitness and Sports (NIFS) in Kanoya, Kagohima ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การนำของ Prof.Dr. Masashi Kawanishi และคณะ รวมทั้งได้ร่วมมือกับนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต โดยการนำโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ (Choking Program) มาทดลองใช้สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมญี่ปุ่นได้ทำการศึกษาวิจัยการใช้โปรแกรมดังกล่าวไปแล้ว ๔ ประเทศ อันได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ ใต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศไทยจะดำเนินการศึกษาวิจัยกับชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครรังสิต โดยภายใต้การประสานของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์

ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ ศษ.มก.

 


Total 3 Picture