วันที่ 28 ธันวาคม 2560 “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560”...

          วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นด้านการเรียนการสอน กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี ในงาน “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560” พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชา & สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. & รางวัล KU-KM Best Practice Awards งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังขึ้นรับรางวัลผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

           ในการนี้ ดร.กฤษณพงศ์ ได้กล่าวให้โอวาทกับบุคลากรที่มาร่วมงาน พูดถึงการหลักการทำงาน โดยยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 บางตอนว่า “บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือ ความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย” ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการทำงาน รักษาความดี ความมุ่งมั่น และมีความสามัคคี เพื่อนำพาตนเองและมหาวิทยาลัยให้เดินหน้าต่อไป


Total 18 Picture