วันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560...

          วันที่ 27 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดงานเชิดชูเกียรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560 โดยมี ผศ.กรกฎา นักคิ้ม และ ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย เป็นพิธีกร พร้อมกันนี้คณบดีได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านกายภาพให้กับคณาจารย์และบุคลากรได้ทราบ

          จากนั้นได้เข้าสู่พิธีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โดยในช่วงท้ายของงานท่านคณบดีได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเวช วัชรพฤกษ์ อาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน ให้พรปีใหม่แก่บุคลากร

รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. ประเภทลูกจ้าง

         กลุ่มงานบริการพื้นฐาน/กลุ่มงานสนับสนุน/กลุ่มงานช่าง ได้แก่

               นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 2. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

         กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ ได้แก่

               นายสัมฤทธิ์ สมใจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

               นางสาวเกศวรีย์ ดีดพิณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

          กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ ได้แก่

                นายจิรวัชร์ ผลอินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

                นายเอกชัย ยาวยืน ตำแหน่งช่างเทคนิค

          กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ ได้แก่

                นางจันทร์เพ็ญ เอี่ยมวิจารย์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

                นางสาวชิตมน จันทะคันโท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

           กลุ่มปฏิบัติงานบริการพื้นฐาน ได้แก่

                  นายจันทร เปลี่ยนสันเทียะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ทั้งนี้ผศ.กรกฎา นักคิ้ม พิธีกรในงานได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2560 เป็นบทกลอนได้ดังนี้

 

                   การประกันคุณภาพ                           ที่ทุกท่านได้ร่วมคิด       

          เฝ้าตามติด                           เปรียบเทียบจนเป็นผล

                    ความร่วมมือมีคุณภาพ                        แหล่งสร้างคน

          ตัวชี้วัดกลยุทธ์                                 ต้องรุดไป

 

                    การบูรณาการหลักสูตร                       เพื่อก้าวหน้า

          บุคลากรนำพา                                ชาติสดใส

                    ความสามารถประจักษ์                       ระบือไกล

          ยุทธศาสตร์บรรลุได้                           ด้วยทุกคน

 

                    Education 4.0                               เป็นโจทย์คิด

          ปรับการสอน                                 ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผล

                    นิสิตนำผลงาน                                ที่สร้างตน

          คุณค่าล้น                                      ศึกษาศาสตร์สร้างผู้นำ

 

                    MOU นานาชาติ                              ด้วยปราดเปรื่อง

          แลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษา                    ที่เลิศล้ำ

                    ฝึกภาษาสื่อผสาน                             วัฒนธรรม

          เป็นธงนำ                                      สู่อนาคตของสถาบัน

 

                    เจาะข่าวนำ                                   ประเด็นร้อนทางการศึกษา

          ช่วยนำพา                                     ตามติดไม่พลิกผัน

                    จัดระบบการศึกษา                           เพื่อท้องถิ่นได้ร่วมกัน

          English Program นั้น                       สำเร็จเพิ่มเติมก้าวไกล

 

                    มองฟินแลนด์                                 เพื่อปรับการเรียนรู้

          ความเป็นครู                                   ไม่หยุดนิ่งสิ่งเติบใหญ่

                    สกอ. ประสาน                                มองการณ์ไกล

          งานวิจัยร้อยโอกาส                           พัฒนางาน

 

                    เดิน-วิ่งน้อมรำลึก                             ถึงพ่อหลวง

          งานทั้งปวง                                    ร่วมกายจิตได้สืบสาน

                    ขอเป็นข้ารองพระบาท                       นิรันดร์กาล

          เราพ้นผ่าน                                    ความเศร้าของผืนแผ่นดิน

                                               

                    งานก่อสร้าง                                   เติมต่อรออีกนิด

          ยังครุ่นคิด                                     หาทางออกให้แล้วสิ้น

                    ทีมบริหารยินดี                                ที่ได้ยิน

          หากท่านได้ดังจินต์                           ขอปรบมือ


Total 37 Picture