วันที่ 19 ธันวาคม 2560 “การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”...

          วันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัด “การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และให้ได้แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx  (Education Criteria for  Performance Excellence) โดยได้เชิญ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพ อาจาย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจ  พร้อมทั้งให้ทำกิจกรรมตัวอย่างในห้องประชุมเพื่อให้เห็นภาพในการจัดตามเกณฑ์ EdPEx มายิ่งขึ้น


Total 37 Picture